گواهینامه SSL DV استاندارد برای یک دامنه


این گواهینامه نام دامنه شما را تایید می کند و اطمینان می دهد کاربران در تراکنش با سایت از امنیت کامل برخوردار هستند و دارای ویژگی های زیر است.
الگوریتم رمز نگاری SHA-2
طول کلید 2048 بیت و کدینگ 256 بیت
قابل صدور برای دامنه های ir و بین المللی
صدور فوری پس از پرداخت

گواهینامه SSL OV استاندارد برای یک دامنه


این گواهینامه نام دامنه و نام سازمان شما را تایید می کند و اطمینان می دهد کاربران در تراکنش با سایت از امنیت کامل برخوردار هستند و دارای ویژگی های زیر است.
الگوریتم رمز نگاری SHA-2 - طول کلید 2048 بیت و کدینگ 256 بیت
قابل صدور برای دامنه های ir و بین المللی
صدور پس از تایید مدارک سازمانی و تایید نام سازمان
صدور تا 7 روز کاری اروپا